شهید دکتر مهدی امین زاده از یاران شهید دکتر بهشتی و از شهدای هفتم تیرماه ۱۳۶۰ متولد ۱۳۲۸ شهرستان قاینات است.
توضیحات حسن مختاری شاعر و نویسنده قاینی در خصوص منبر چوبی مسجد جامع

توضیحات حسن مختاری شاعر و نویسنده قاینی در خصوص منبر چوبی مسجد جامع

10:12 02 تیر 1400
شهید دکتر مهدی امین زاده از یاران شهید دکتر بهشتی و از شهدای هفتم تیرماه ۱۳۶۰ متولد ۱۳۲۸ شهرستان قاینات است.

شهید دکتر مهدی امین زاده از یاران شهید دکتر بهشتی و از شهدای هفتم تیرماه ۱۳۶۰ متولد ۱۳۲۸ شهرستان قاینات است.

10:35 06 تیر 1400